บริการส่งสินค้า

*ระยะทางการจัดส่งสินค้าฟรี จากราคาสินค้าที่กำหนด

*ระยะทางการจัดส่งสินค้า ต้องไม่เกิน 200 กิโลเมตร หรือถ้าเกิน 200 กิโลเมตร ผูจัดการสาขาจะเป็นผู้พิจารณาเท่านั้น

*ถ้าซื้อกินค้ายอดไม่ถึงที่กำหนด ทางร้านจะคิดส่วนต่าง กิโลเมตรละ 15 บาท

**หมายเหตุ: สินค้ามูลค่าตำว่า 4,000 บาท จะจัดส่งให้ก็ต่อเมื่อมีรถผ่านเส้นทาง หรือคิดค่าบริการจัดส่งด่วนราคา 200 บาท/เที่ยว(ระยะทางไม่เกิน 10 กิโลเมตร)

ธนาคาร
โปรโมชั่นสาขา
Service